¨ÉvªÉ|Énäù„É
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - VɪɇºÉƽþ{ÉÖ®úÉ (=VVÉèxÉ)

¸ÉÒ xÉ䇨ÉxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ ¨É‡xnù®ú, VɪɇºÉƽþ{ÉÖ®úÉ

{ÉiÉÉ: VɪɇºÉƽþ{ÉÖ®úÉ, =VVÉèxÉ (¨É.|É.)

IÉäjÉ EòÉ <‡iɽþÉºÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É: =VVÉèxÉ ºÉä 4 ‡Eò ¨ÉÒ nùÚ®ú ¸ÉÒ xÉ䇨ÉxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ ¨É‡xnù®ú +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ VɪɇºÉƽþ{ÉÖ®úÉ ½þè* ªÉ½þÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉ䇨ÉxÉÉlÉ EòÒ +‡iÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉxÉÉä½þÉ®úÒ |ɇiɨÉÉ ½þè* <ºÉ Eäò nù„ÉÇxÉ ¨ÉÉjÉ ºÉä ¨ÉxÉÉäEòɨÉxÉÉ {ÉÚhÉÇ ½þÉä VÉÉiÉÒ ½þè*

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ