¨ÉvªÉ|Énäù„É
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - ¦ÉÉé®úɺÉÉ ¨ÉvªÉ|Énùä„É

¸ÉÒ 1008 {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ, ¦ÉÉé®úɺÉÉ

{ÉiÉÉ: OÉÉ¨É - ¦ÉÉé®úɺÉÉ, iɽþºÉÒ±É - EÖò®ú´ÉÉ<Ç, ‡VɱÉÉ - ‡´É‡nù„ÉÉ (¨ÉvªÉ|Énùä„É), ‡{ÉxÉ - 464224 ]õä±ÉÒ¡òÉäxÉ xÉÆ. - 07593-247054, 247252, 247308

¤ÉäiÉ´ÉÉ xÉnùÒ Eäò iÉ]õ {É®ú ‡ºlÉiÉ IÉäjÉ {É®ú |ÉÉSÉÒxÉVÉÒhÉÇ ‡´É„ÉÉ±É VÉèxÉ ¨ÉƇnù®ú ¨ÉäÆÆ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ EòÒ „´ÉäiÉ {ÉɹÉhÉ EòÒ ºÉÆ´ÉiÉ 1272 EòÒ |ɇiɇ¹`öiÉ ºÉÉføä 4 ¡Öò]õ >ðÄSÉÒ {ÉsɺÉxÉ |ɇiɨÉÉ ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þè* ºÉÉlÉ ½þÒ ¨ÉÚ‡MɪÉÉ ´ÉhÉÇ EòÒ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ xÉ䇨ÉxÉÉlÉ EòÒ 1272 ¨ÉäÆ ½þÒ |ɇiɇ¹`öiÉ |ɇiɨÉÉ EÖò®ú´ÉÉ<Ç VÉèxÉ ¨ÉƇnù®ú ¨ÉäÆ |ɇiɇ¹`öiÉ ½þè* 4000 ´ÉMÉÇ¡Öò]õ ¨ÉäÆ ‡´ÉEò‡ºÉiÉ IÉäjÉ BEò Bä‡iɽþɇºÉEò B´ÉÆ ºÉÉƺEÞò‡iÉEò iÉÒlÉǺlÉ±É ½þè*

IÉäjÉ {É®ú ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBÄ: +É´ÉÉºÉ - Eò¨É®úä - 8, ½þÉ±É - 4, (ªÉÉjÉÒ IɨÉiÉÉ - 200), ªÉÉjÉÒ `ö½þ®úÉxÉä EòÒ EÖò±É IɨÉiÉÉ - 500, ¦ÉÉäVÉxÉ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, BºÉ.]õÒ.b÷Ò./{ÉÒ.ºÉÒ.+Éä. - ={ɱɤvÉ ½þè*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - ¨ÉÆb÷Ò ¤ÉɨÉÉä®úÉ - 8 ‡Eò.¨ÉÒ., ¤ÉÒxÉÉ VÉÆC„ÉxÉ - 18 ‡Eò.¨ÉÒ.*
¤ÉºÉ º]õähb÷ - EÖò®ú´ÉÉ<Ç - 3 ‡Eò.¨ÉÒ. B´ÉÆ ¦ÉÉé®úɺÉÉ*
{ɽþÖÄSÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ - ¨ÉÆb÷Ò ¤ÉɨÉÉä®úÉ B´ÉÆ ¤ÉÒxÉÉ ºÉä ºÉcEò ¨ÉÉMÉÇ*

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: ¤ÉcÉä½þ - 40 ‡Eò.¨ÉÒ., ‡ºÉ®úÉäÆVÉ xɇºÉªÉÉÄVÉÒ - 40 ‡Eò.¨ÉÒ., =nùªÉ‡Mɇ®ú (‡´É‡nù„ÉÉ) - 80 ‡Eò.¨ÉÒ., SÉÆnùä®úÒ (SÉÉè¤ÉÒºÉÒ) - 70 ‡Eò.¨ÉÒ.*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: ¤ÉÒxÉÉ - 18 ‡Eò.¨ÉÒ., ¨ÉÆb÷Ò ¤ÉɨÉÉä®úÉ - 8 ‡Eò.¨ÉÒ., EÖò®ú´ÉÉ<Ç - 3 ‡Eò.¨ÉÒ.*

|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: ºÉƺlÉÉ - ¸ÉÒ 1008 {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ºÉ‡¨É‡iÉ, ¦ÉÉé®úɺÉÉ
+vªÉIÉ - ¸ÉÒ ®úÉVÉ¨É±É VÉèxÉ +‡vÉ´ÉHòÉ, ¦ÉÉé®úɺÉÉ (07593-247308, 09755843794)
¨ÉÆjÉÒ - ¸ÉÒ ‡´ÉxÉÉänù VÉèxÉ (09826571333)
|ɤÉÆvÉEò - ¸ÉÒ ‡„É´ÉEÖò¨ÉÉ®ú MÉÖcÉ (07593-247252)
´Éɇ¹ÉÇEò ¨Éä±ÉÉ/=iºÉ´É: |ɇiɴɹÉÇ 25 ‡nùºÉ¨¤É®ú EòÉä*

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ