¨ÉvªÉ|Énäù„É
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - ¤É½þÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ

hɨÉÉäEòÉ®ú ¨É½þɨÉÆjÉ ºÉÉvÉxÉÉ Eäòxpù, ¤É½þÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ SÉÉè{ÉÉ]õÒ

{ÉiÉÉ: OÉÉ¨É - ¤É½þÒ, iɽþºÉÒ±É - ¨É±½þÉ®úMÉg, ‡VɱÉÉ - ¨ÉÆnùºÉÉè®ú (¨ÉvªÉ|Énùä„É), ‡{ÉxÉ - 458664 ¡òÉäxÉ xÉÆ. - 07424-241461, 241948

IÉäjÉ {É®ú 4 ¨É‡xnù®ú, SÉÉè¤ÉÒºÉÒ, ¨ÉÉxɺiɨ¦É B´ÉÆ ºÉ¨¨Éänù‡„ÉJÉ®ú EòÒ ®úSÉxÉÉ ½þè* IÉäjÉ EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ +ÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ Eò±ªÉÉhɺÉÉMÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä ½þÖ+É ½þè* +ÉSÉɪÉÇ ¸ÉÒ EòÉ ºÉ¨ÉɇvÉ ºlÉ±É ¦ÉÒ ½þè* <ºÉ ºÉÉvÉxÉÉ Eäòxpù {É®ú hɨÉÉäEòÉ®ú ¨É½þɨÉÆjÉ EòÉ VÉÉ{É Eò®úxÉä {É®ú ‡´ÉPxÉ ¤ÉÉvÉÉ+ÉäÆ ºÉä ¨ÉÖ‡Hò ‡¨É±ÉiÉÒ ½þè*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: +É´ÉÉºÉ - Eò¨É®úä - 13, ½þÉ±É - 2 (ªÉÉjÉÒ IɨÉiÉÉ - 50) MÉäº]õ ½þÉ=ºÉ - 6, ªÉÉjÉÒ `ö½þ®úÉxÉä EòÒ EÖò±É IɨÉiÉÉ - 150, ¦ÉÉäVÉxÉ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, ‡´ÉtÉ±ÉªÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, BºÉ.]õÒ.b÷Ò./{ÉÒ.ºÉÒ.+Éä. - ={ɱɤvÉ ½þè*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - ‡{É{ɱªÉÉ ¨ÉÆb÷Ò - 3 ‡Eò.¨ÉÒ., ¨ÉÆnùºÉÉè®ú - 14 ‡Eò.¨ÉÒ.*
¤ÉºÉ º]õähb÷ - ‡{É{ɱªÉÉ ¨ÉÆb÷Ò - 3 ‡Eò.¨ÉÒ.*
{ɽþÖÆSÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ - ºÉb÷Eò ¨ÉÉMÉÇ ´½þɪÉÉ ¨ÉÆnùºÉÉè®ú ªÉÉ ‡{É{ɱªÉÉ ¨ÉÆb÷Ò*

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: |ÉiÉÉ{ÉMÉg - 35 ‡Eò.¨ÉÒ., ¤É¨ÉÉäiÉ®ú „ÉÉƇiÉxÉÉlÉ - 40 ‡Eò.¨ÉÒ., nùä´ÉMÉg - 50 ‡Eò.¨ÉÒ., Pɇ®úªÉɤÉÉnù - 70 ‡Eò.¨ÉÒ.*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: ¨ÉxnùºÉÉè®ú - 14 ‡Eò.¨ÉÒ.*
|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: hɨÉÉäEòÉ®ú ¨É½þɨÉÆjÉ ºÉÉvÉxÉÉ Eäòxpù EòɪÉÇEòɇ®úhÉÒ ºÉ‡¨É‡iÉ
+vªÉIÉ - ¸ÉÒ „ÉÉƇiɱÉÉ±É ¤Éb÷VÉÉiªÉÉ (07424-222234/255726)
¨ÉÆjÉÒ - ¸ÉÒ ´ÉÒ®úäxpùEÖò¨ÉÉ®ú ‡´ÉxÉɪÉEòÉ (07424-245110/220287)
|ɤÉxvÉEò - ¸ÉÒ „ÉÉƇiɱÉÉ±É VÉèxÉ (07424-241461)
´Éɇ¹ÉÇEò ¨Éä±ÉÉ: ¸ÉÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ VɪÉxiÉÒ +¹]õɇx½þEòÉ {É´ÉÇ - +ɹÉÉg „ÉÖC±É +¹]õ¨ÉÒ EòÉä |ɇiɴɹÉÇ*

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ