EòxÉÉÇ]õEò
VÉèxÉ IÉäjÉ - EòÉälɱÉÒ

¸ÉÒ nùä„ɦÉÚ¹ÉhÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ „ÉɇxiɇMɇ®ú ]õź]õ, EòÉälɱÉÒ

{ÉiÉÉ: EÖò{{ÉxÉ´ÉÉb÷Ò, iɽþºÉÒ±É - ‡SÉEòÉäb÷Ò, ‡VɱÉÉ - ¤Éä±ÉMÉÉ¨É (EòxÉÉÇ]õEò), ‡{ÉxÉ - 591287 ¡òÉäxÉ xÉÆ. - 08338-283329, 266349

¨É½þÉ®úɹ]õÅ ´É EòxÉÉÇ]õEò ®úÉVªÉ EòÒ ºÉÒ¨ÉÉ {É®ú ‡ºlÉiÉ ºÉÉvÉÉ®úhÉ ºÉÉ MÉÉÆ´É EòÉälɱÉÒ +ÉSÉɪÉÇ ®úixÉ ¸ÉÒ nùä„ɦÉÚ¹ÉhÉVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÒ |Éä®úhÉÉ ºÉä ªÉ½þ ¤É½þÖiÉ ½þÒ |ɇºÉrù ½þÉä MɪÉÉ ½þè* =x½þÉäxÉä ªÉ½þÉÆ ‡´É„ÉÉ±É VÉèxÉ ¨ÉƇnù®ú EòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ Eò®ú´ÉɪÉÉ ´É ªÉ½þÓ {É®ú ºÉ¨ÉɇvɨɮúhÉ OɽþhÉ ‡EòªÉÉ* =xÉEòÒ VÉx¨É‡iɇlÉ iÉlÉÉ VÉx¨É VɪɇxiÉ EòɪÉÇGò¨É B´ÉÆ ‡jɨÉÚ‡iÉǪÉÉäÆ EòÉä ¨É½þɨɺiÉEòɇ¦É¹ÉäEò ¦ÉÒ ‡EòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: +É´ÉÉºÉ - Eò¨É®úä (+]õèSÉ ¤ÉÉlÉ°ü¨É) - 4, Eò¨É®úä (‡¤ÉxÉÉ ¤ÉÉlÉ°ü¨É) - 15, ½þÉ±É - 1, ªÉÉjÉÒ `ö½þ®úÉxÉä EòÒ EÖò±É IɨÉiÉÉ - 500, ¦ÉÉäVÉxÉ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, {ÉÖºiÉEòÉ±ÉªÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, ‡´ÉtÉ±ÉªÉ - ={ɱɤvÉ ½þè, BºÉ.]õÒ.b÷Ò./{ÉÒ.ºÉÒ.+Éä. - ={ɱɤvÉ ½þè*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - EòÉä±½þÉ{ÉÖ®ú - ‡¨É®úVÉ ºÉä 60 ‡Eò.¨ÉÒ., ¤Éä±ÉMÉÉ¨É - 80 ‡Eò.¨ÉÒ.*
¤ÉºÉ º]õähb÷ - EòÉälɱÉÒ, ‡SÉCEòÉäcÒ - 8 ‡Eò.¨ÉÒ., ‡xÉ{{ÉÉhÉÒ - 15 ‡Eò.¨ÉÒ.*
{ɽþÖÆSÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ - ºÉb÷Eò ¨ÉÉMÉÇ uùÉ®úÉ*

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: ºiɴɇxɇvÉ - 16 ‡Eò.¨ÉÒ., EÖò¨¦ÉÉäVÉ ¤Éɽþ֤ɱÉÒ - 76 ‡Eò.¨ÉÒ., +É. „ÉÉƇiɺÉÉMÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É ºlÉ±É - ¦ÉÉäVÉ - 20 ‡Eò.¨ÉÒ., +É. ‡´ÉtɺÉÉMÉ®ú ¨É½þÉ®úÉVÉVÉÒ EòÉ VÉx¨É ºlÉ±É - ºÉnù±ÉMÉÉ - 20 ‡Eò.¨ÉÒ., +É. ‡´ÉtÉxÉxnùVÉÒ ¨É½þÉ®úÉVÉ EòÉ VÉx¨É ºlÉ±É - „Éäb÷¤ÉɱÉ, ‡xÉ„ÉÒvÉÒ EòÉ ¤ÉÉä®úMÉÉÆ´É - |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉƇnù®ú - +¨¨ÉhÉMÉÒ*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: ‡SÉCEòÉäcÒ - 8 ‡Eò.¨ÉÒ., ‡xÉ{{ÉÉhÉÒ - 15 ‡Eò.¨ÉÒ.*
|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: ºÉƺlÉÉ - ¸ÉÒ 108 +ÉSÉɪÉÇ ®úixÉ nùä„ɦÉÚ¹ÉhÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ „ÉÉƇiɇMɇ®ú ]õź]õ EòÉälɱÉÒ, EÖò{{ÉxÉ´ÉÉcÒ
+vªÉIÉ - ¸ÉÒ {ÉÒ.+É®ú. {Éɇ]õ±É, +‡vÉ´ÉHòÉ (0231-2653423)
¨É½þɨÉÆjÉÒ - ¸ÉÒ {ÉÒ.¤ÉÒ. {Éɇ]õ±É (08338-262027)

EòxÉÉÇ]õEò Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ