=kÉ®|Énäù„É
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - ¤É½þºÉÚ¨ÉÉ

¸ÉÒ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ, ¤É½þºÉÚ¨ÉÉ (=.|É.)

{ÉiÉÉ: Eòº¤ÉÉ - ¤É½þºÉÚ¨ÉÉ, iɽþºÉÒ±É - ¨É´ÉÉxÉÉ, ‡VɱÉÉ - ¨Éä®ú`ö, =kÉ®ú |Énùä„É - 250 404 ¡òÉäxÉ xÉÆ. : 01233-289460, 289176, ¨ÉÉä.xÉÆ. : 09897220720

IÉäjÉ EòÉ <‡iɽþÉºÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É: ªÉ½þÉÆ ¨É½þɦÉÉ®úiÉ EòɱÉÒxÉ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉƇnù®ú ½þè ‡VɺÉEäò ‡„ÉJÉ®ú EòÒ >ðÆSÉÉ<Ç 200 ¡òÒ]õ ½þè* ªÉ½þÉÆ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ SÉxpù|ɦÉÖ EòÒ SÉiÉÖlÉÇ EòÉ±É EòÒ ¦É´ªÉ |ɇiɨÉÉVÉÒ ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þè* <ºÉ ¨ÉÚ‡iÉÇ EòÉ ®úÆMÉ ºÉ¨ÉªÉ ºÉ¨ÉªÉ {É®ú º´ÉiÉ: ½þÒ ¤Énù±ÉiÉÉ ®ú½þiÉÉ ½þè* ªÉ½þ ¨ÉÚ‡iÉÇ xɽþ®ú EòÒ JÉÖnùÉ<Ç ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÖ<Ç lÉÒ* ªÉ½þÉÆ ´ÉänùÒ ¨ÉäÆ 11 |ɇiɨÉɪÉÆä ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þè* ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ EòÒ vÉÉiÉÖ EòÒ BEò ¨ÉÚ‡iÉÇ 107 ºÉÆ´ÉiÉ EòÒ ½þè* ªÉ½þ ¨ÉÚ‡iÉÇ ºÉ®úPÉxÉÉ Eäò ®úɺiÉä ¨ÉäÆ ¤É½þºÉÚ¨ÉÉ ºÉä +ÉMÉä xɽþÒ VÉÉ ºÉEòÒ iÉlÉÉ ªÉ½þÓ ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ Eò®ú nùÒ MÉ<Ç*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: ½þÉ±É - 1 (ªÉÉjÉÒ IɨÉiÉÉ 250), Eò¨É®úä 6, BºÉ.]õÒ.b÷Ò/{ÉÒ.ºÉÒ.+Éä. - ={ɱɤvÉ*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - ¨Éä®ú`ö 40 ‡Eò.¨ÉÒ.
¤ÉºÉ º]õèhb÷ - ¤É½þºÉÚ¨ÉÉ 100 ‡Eò.¨ÉÒ.

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: ½þ‡ºiÉxÉÉ{ÉÖ®ú - 10 ‡Eò.¨ÉÒ., ¨É½þ±ÉEòÉ - 30 ‡Eò.¨ÉÒ.
½þ‡®úuùÉ®ú - 130 ‡Eò.¨ÉÒ., ¤É½þ±ÉxÉÉ - 47 ‡Eò.¨ÉÒ.
¤Éb÷ÉMÉÉÆ´É - 98 ‡Eò.¨ÉÒ., ¤É®úxÉÉ´ÉÉ - 68 ‡Eò.¨ÉÒ.
‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: ¨Éä®ú`ö - 40 ‡Eò.¨ÉÒ., ½þ‡ºiÉxÉÉ{ÉÖ®ú - 12 ‡Eò.¨ÉÒ., ¨ÉÖVÉ}¡ò®úxÉMÉ®ú - 40 ‡Eò.¨ÉÒ., ½þ‡®úuùÉ®ú - 130 ‡Eò.¨ÉÒ., ‡nù±±ÉÒ - 110 ‡Eò.¨ÉÒ.
|ɤÉÆvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: ¸ÉÒ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ¤É½þºÉÚ¨ÉÉ Eò¨Éä]õÒ
+vªÉIÉ - ¸ÉÒ ´ÉEòÒ±ÉSÉxnù VÉèxÉ
¨ÉÆjÉÒ - ¸ÉÒ ‡´ÉVÉäxpù VÉèxÉ
|ɤÉÆvÉEò - ¸ÉÒ +‡xÉ±É VÉèxÉ
¡òÉäxÉ xÉÆ : 01233 - 289460,289176
¨ÉÉä.xÉÆ.: 09897220720

=kÉ®|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ