®úÉVɺlÉÉxÉ
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - ºÉÖ®ú{ÉÖ®ú VÉÒ

¸ÉÒ 1008 {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ, ºÉÖ®ú{ÉÖ®ú VÉÒ

{ÉiÉÉ: b÷ÖÆMÉ®ú{ÉÖ®ú, ®úÉVɺlÉÉxÉ

®úÉVɺlÉÉxÉ Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ