®úÉVɺlÉÉxÉ
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - UôÉhÉÒ

¸ÉÒ 1008 ¨É½þÉ´ÉÒ®ú ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ, UôÉhÉÒ

{ÉiÉÉ: ´ÉvÉǨÉÉxÉ xÉMÉ®ú, ‡SÉkÉÉèb÷

®úÉVɺlÉÉxÉ Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ