®úÉVɺlÉÉxÉ
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - b÷äÆSÉÉ

¸ÉÒ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ¸ÉÒ 1008 +ɇnùxÉÉlÉ B´ÉÆ ¸ÉÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ ¨É‡xnù®ú, b÷

{ÉiÉÉ: b÷äÆSÉÉ, ®úÉVɺlÉÉxÉ

®úÉVɺlÉÉxÉ Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ