®úÉVɺlÉÉxÉ
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - ¨ÉÉä®úÉZÉb÷Ò

¸ÉÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ, ¨ÉÉä®úÉZÉb÷Ò

{ÉiÉÉ: OÉÉ¨É - ¨ÉÉä®úÉZÉb÷Ò, ‡VɱÉÉ - +VɨÉä®ú (®úÉVɺlÉÉxÉ)

IÉäjÉ EòÉ <‡iɽþÉºÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É: ªÉ½þ IÉäjÉ +VɨÉä®ú ºÉä ´½þɪÉÉ xɺÉÒ®úɤÉÉnù ½þÉäiÉä ½þÖB 45 ‡Eò.¨ÉÒ. B´ÉÆ ‡Eò„ÉxÉMÉfø ºÉä ´½þɪÉÉ ¸ÉÒxÉMÉ®ú ½þÉäiÉä ½þÖB 47 ‡Eò.¨ÉÒ. nùÚ®ú ½þè* ‡¤ÉVÉÉ臱ɪÉÉ +‡¦É±ÉäJÉ ¨ÉäÆ =±±ÉäJÉÉxÉÖºÉÉ®ú EòɺɱÉnùä´É Eäò {ÉÖjÉ {ÉÞl´ÉÒ®úÉVÉ ‡uùiÉÒªÉ (167-69) xÉä VÉèxÉ ¨É‡xnù®ú Eäò ‡±ÉB ¨ÉÉä®úEÖò]õÒ (¨ÉÉä®úÉZÉb÷Ò) OÉÉ¨É nùÉxÉ ‡nùªÉÉ ‡VɺÉä 1704 ¨Éä UôÉä]õä ºÉä ¨ÉƇnù®ú EòÉä ¦É´ªÉ °ü{É ‡nùªÉÉ* ªÉ½þÉÆ ºlÉɇ{ÉiÉ „ªÉɨɴÉhÉÇ JÉb÷MÉɺÉxÉ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ |ɇiɨÉÉ º´É{xÉ nùäEò®ú xÉnùÒ ºÉä |ÉÉ{iÉ ½þÖ<Ç lÉÒ* ªÉ½þÉÆ EòÉÆSÉ ¨ÉƇnù®ú, º´ÉhÉÇ +±ÉÆEÞòiÉ SÉÆ´É®úÒ ´É ºÉÆMɨÉxÉMÉ®ú EòÉ ¨ÉÉxɺiɨ¦É ¦ÉÒ ½þè*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: +É´ÉÉºÉ - Eò¨É®úä - 8, ¦ÉÉäVÉxÉÉ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ ½þè*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - +VɨÉä®ú - 45 ‡Eò.¨ÉÒ.*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: +VɨÉä®ú - 45 ‡Eò.¨ÉÒ., ‡Eò„ÉxÉMÉfø - 47 ‡Eò.¨ÉÒ.*
|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: +vªÉIÉ - ¸ÉÒ ºÉÖVÉÉxÉ¨É±É ºÉÉäxÉÒ (09828347279)

®úÉVɺlÉÉxÉ Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ