®úÉVɺlÉÉxÉ
iÉÒlÉÇ IÉäjÉ - ZÉɱɮúÉ{ÉÉ]õxÉ ®úÉVɺlÉÉxÉ

¸ÉÒ 1008 „ÉÉƇiÉxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ ¤ÉÒºÉ{ÉÆlÉÒ ¨ÉƇnù®ú ZÉɱɮúÉ{ÉÉ]õxÉ ®úÉVɺlÉÉxÉ

{ÉiÉÉ: ZÉɱɮúÉ{ÉÉ]õxÉ, ®úÉVɺlÉÉxÉ ¡òÉäxÉ xÉÆ. - 07432-241972, 07532-240526

ªÉ½þÉÄ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ „ÉɇxiÉxÉÉlÉ EòÉ BEò ‡´É„ÉÉ±É ¨ÉƇnù®ú ½þè, ‡VɺɨÉäÆ ¨ÉÚ±ÉxÉɪÉEò ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ „ÉÉƇiÉxÉÉlÉ EòÒ 12 ¡Öò]õ >ðÄSÉÒ +iªÉxiÉ ºÉÉè¨ªÉ JÉb÷ÂMÉɺÉxÉ |ɇiɨÉÉ ½þè* BäºÉÉ ¨ÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè ‡Eò ªÉ½þ ¨ÉƇnù®ú BEò |ÉÉSÉÒxÉ „ÉÉƇiÉxÉÉlÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ Eäò ¨ÉƇnù®ú ‡VɺÉEòÉ ‡xɨÉÉÇhÉ ºÉxÉ 1046 ¨ÉäÆ ½þÖ+É lÉÉ, =ºÉÒ {É®ú ¤ÉxÉÉ ½þè iÉlÉÉ ¨ÉÚ±É xÉɪÉEò EòÒ ¨ÉÚ‡iÉÇ |ÉÉSÉÒxÉ ¨ÉƇnù®ú EòÒ ½þÒ ½þè* ªÉ½þÉÄ ½þºiɇ±É‡JÉiÉ OÉxlÉÉäÆ EòÉ BEò ‡´É„ÉÉ±É „ÉɺjÉ ¦Éhb÷É®ú ¦ÉÒ ½þè, <ºÉ¨ÉäÆ +xÉäEò +|ÉEòɇ„ÉiÉ B´ÉÆ +xÉÖ{ɱɤvÉ „ÉɺjÉ ‡´Ét¨ÉÉxÉ ½þè* ªÉ½þÉÄ BEò |ÉÉSÉÒxÉ VÉ±É PÉcÒ ½þè, =ºÉÒ Eäò +xÉÖºÉÉ®ú ªÉ½þÉÄ PÉh]õä ¤ÉVÉɪÉä VÉÉiÉä ½þè*

ZÉɱÉÉ´ÉÉb÷ +Éè®ú ZÉɱɮúÉ{ÉÉ]õxÉ Eäò ¨ÉvªÉ ºÉcEò ‡EòxÉÉ®úä xɇºÉƪÉÉVÉÒ ½þè, <ºÉ¨ÉäÆ ¤ÉɪÉÒ +Éä®ú EòÒ ´ÉänùÒ ¨ÉäÆ ½þ±Eäò ±ÉÉ±É ´ÉhÉÇ EòÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ¦ÉMÉ´ÉÉxÉ EòÒ |ɇiɨÉÉ ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þè * ZÉɱɮúÉ{ÉÉ]õxÉ Eäò ºÉƤÉÆvÉ ¨ÉäÆÆ +xÉäEò ‡Eò´Énù‡xiɪÉÉÄ ½þè, BEò ‡Eò´ÉnùxiÉÒ ½þè ‡Eò, ªÉ½þÉÄ |ÉÉSÉÒxÉ EòÉ±É ¨ÉäÆ 108 ¨ÉƇnù®ú lÉä, ‡VÉxÉEòÒ Pɇx]õªÉÉÄ ¤ÉVÉÉ Eò®úiÉÒ lÉÒ* +iÉ: <ºÉ xÉMÉ®ú EòÉ xÉÉ¨É ZÉɱɮúÉ{ÉÉ]õxÉ {Éc MɪÉÉ* <ºÉ xÉMÉ®ú EòÉ xÉÉ¨É SÉxpùÉ´ÉiÉÒ lÉÉ +Éè®ú <ºÉEäò ¤ÉÒSÉ ¨ÉäÆ ºÉä SÉxpù¦ÉÉMÉÉ xÉnùÒ ¤É½þiÉÒ lÉÒ*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: vɨÉÇ„ÉɱÉÉ - ±ÉI¨ÉhɱÉÉ±É ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ vɨÉÇ„ÉɱÉÉ - 4 Eò¨É®úä B´ÉÆ BEò ½þɱÉ, +Éè¹ÉvÉÉ±ÉªÉ - ={ɱɤvÉ, ‡´ÉtÉ±ÉªÉ - ={ɱɤvÉ*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - ZÉɱÉÉ´ÉÉb÷ ®úÉäb÷ - 2.8 ‡Eò.¨ÉÒ.*
¤ÉºÉ º]õähb÷ - ={ɱɤvÉ*
{ɽþÖÄSÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É ºÉÉvÉxÉ - EòÉä]õÉ, ZÉɱÉÉ´ÉÉb÷, +VɨÉä®ú, VɪÉ{ÉÖ®ú, ¨ÉÉMÉÇ ºÉä ]õèCºÉÒ ªÉÉ ¤ÉºÉ*

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: SÉÉxnùJÉäb÷Ò - 40 ‡Eò.¨ÉÒ.*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: ZÉɱÉÉ´ÉÉc - 28 ‡Eò.¨ÉÒ.*
|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: +vªÉIÉ - ¸ÉÒ UôɱÉÚ±ÉɱÉVÉÒ {ÉÉ]õxÉÒ (07432-241972)
]õź]õÒ - ¸ÉÒ ®úÉVÉäxpùEÖò¨ÉÉ®ú ¤ÉÉMɇb÷ªÉÉ (07532-240526)
¨Éä±ÉÉ iÉlÉÉ =iºÉ´É : ´Éɇ¹ÉÇEò ¨Éä±ÉÉ „É®únù {ÉÖ‡hÉǨÉÉ EòÉä ¦É®úiÉÉ ½þè*

®úÉVɺlÉÉxÉ Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ