¨ÉvªÉ|Énäù„É
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - =nùªÉ‡Mɇ®ú

¸ÉÒ „ÉÒiɱÉxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ, =nùªÉ‡Mɇ®ú

{ÉiÉÉ: iɽþºÉÒ±É B´ÉÆ ‡VɱÉÉ - ‡´É‡nù„ÉÉ (¨É.|É.)

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ