¨ÉvªÉ|Énäù„É
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - ‡ºÉuùɪÉiÉxÉ, pùÉähɇMɇ®

¸ÉÒ MÉÖ°ünùkÉ EÖòxnùEÖòxnù Eò½þÉxÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ º´ÉÉvªÉÉªÉ ¨ÉƇnù®ú ]õź]õ iÉÒlÉÇvÉɨ

{ÉiÉÉ: pùÉähɇMɇ®ú, ‡VɱÉÉ - UôiÉ®ú{ÉÖ®ú (¨É.|É.)

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ