¨ÉvªÉ|Énäù„É
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - nùä{ÉɱÉ{ÉÖ®ú

¸ÉÒ SÉxpù|ɦÉÖ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ, nùä{ÉɱÉ{ÉÖ®

{ÉiÉÉ: iɽþºÉÒ±É - nùä{ÉɱÉ{ÉÖ®ú, ‡VɱÉÉ -

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ