¨ÉvªÉ|Énäù„É
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - ¦ÉÉMªÉÉänùªÉ iÉÒlÉÇ

¸ÉÒ 1008 SÉxpù|ɦÉÖ ‡VÉxÉɱɪÉ, ¦ÉÉMªÉÉänùªÉ iÉÒlÉÇ, Eò±ÉÉ B´Éì VÉxÉEò±ªÉÉhÉ IÉäjÉ

{ÉiÉÉ: +ÉSÉɪÉÇ ‡´ÉtɺÉÉMÉ®ú ¨ÉÉMÉÇ, JÉÖ®ú<Ç ®úÉäc, Eò®úÒ±ÉÉ, ºÉÉMÉ®ú (¨É.|É.)

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ