¨ÉvªÉ|Énäù„É
VÉèxÉ iÉÒlÉÇ - +„ÉÉäEò xÉMÉ®ú

¸ÉÒ „ÉɇxiÉxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iɄɪÉEòÉ®úÒ ‡jÉEòÉ±É SÉÉè¤ÉÒºÉÒ, +„ÉÉäEò xÉMÉ®ú

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ