MÉÖVÉ®úÉiÉ
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - ºÉVÉÉänù

¸ÉÒ „ÉÒiɱÉxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ºÉVÉÉänù

{ÉiÉÉ: ºÉVÉÉänù, ‡VɱÉÉ - ¦É°üSÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉ

IÉäjÉ EòÉ <‡iɽþÉºÉ B´ÉÆ ¨É½þi´É: ªÉ½þ BEò +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ½þè, ªÉ½þÉÄ Eäò ¨ÉÚ±ÉxÉɪÉEò „ÉÒiɱÉxÉÉlÉVÉÒ EòÒ |ɇiɨÉÉ ®úɨÉEÖòhb÷ ºÉä ‡xÉEòɱÉÒ MɪÉÒ lÉÒ* VÉÉä ‡Eò „´ÉäiÉ {ÉɹÉÉhÉ EòÒ 3 ¡Öò]õ 2 <ÆSÉ +´ÉMÉɽþxÉÉ ´ÉɱÉÒ |ɇiɨÉÉ ½þè* ªÉ½þ |ɇiɨÉÉ {ÉsɺÉxÉ ¨ÉÖpùÉ ¨ÉäÆ ½þè* ªÉ½þ |ɇiɨÉÉ ±ÉMɦÉMÉ 7´ÉÓ-8´ÉÓ „ÉiÉɤnùÒ EòÒ ½þè*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: vɨÉÇ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ - 06 Eò¨É®úä*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - +ÆEò±Éä„´É®ú - 9 ‡Eò.¨ÉÒ.*
¤ÉºÉ º]õähb÷ - ={ɱɤvÉ*
{ɽþÖÄSÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É ºÉÉvÉxÉ - ¤ÉºÉ ªÉÉ ]õèCºÉÒ ºÉä +ÆEò±Éä„´É®ú ºÉä ºÉVÉÉänù {ɽþÖÄSÉÉ VÉÉ ºÉEòiÉÉ ½þè*

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: +ÆEò±Éä„´É®ú - 9 ‡Eò.¨ÉÒ., ºÉÚ®úiÉ - 85 ‡Eò.¨ÉÒ.*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: +ÆEò±Éä„´É®ú - 9 ‡Eò.¨ÉÒ.*

|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: +ÆEò±Éä„´É®ú Eäò ‡SÉxiÉɨɇhÉ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ Eò¨Éä]õÒ EòÒ +Éä®ú ºÉä ªÉ½þÉÄ EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ EòÒ VÉÉiÉÒ ½þè*
+vªÉIÉ - ¸ÉÒ ®ú¨Éä„ÉSÉxpù ¦ÉÚ®úÉ ¦ÉÉ<Ç (02546-243472)
´Éɇ¹ÉÇEò ¨Éä±ÉÉ/=iºÉ´É: ¨ÉÉPÉ EÞò¹hÉÉ 14 EòÉä ¨É½þÉnùä´É EòÉ ¨Éä±ÉÉ MÉÉÆ´É ¨ÉäÆ ±ÉMÉiÉÉ ½þè* <ºÉÒ +´ÉºÉ®ú {É®ú ¨ÉƇnù®ú {É®ú v´ÉVÉÉ®úÉäVÉhÉ ‡EòªÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè*