MÉÖVÉ®úÉiÉ
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - +ÆEò±Éä„´É®ú

‡SÉÆiÉɨÉhÉÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ] +ÆEò±Éä„´É®ú

{ÉiÉÉ: ‡VɱÉÉ - ¦É°üSÉ, MÉÖVÉ®úÉiÉ ¡òÉäxÉ xÉÆ. - 02646-247787 ¨ÉÉä.xÉÆ. 94268-06000 (ªÉ½þ ¡òÉäxÉ xÉƤɮú ¨ÉƇnù®ú |ɨÉÖJÉ ¸ÉÒ ‡VÉiÉäxpù ¦ÉÉ<<Ç MÉÉÆvÉÒ Eäò ½þè)

ªÉ½þ BEò +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ½þè* OÉÉ¨É ¨ÉäÆ SÉÉ®ú ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ ¨ÉƇnù®ú ½þè ‡SÉxiÉɨÉhÉÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ ¨ÉƇnù®ú Eäò ¦ÉÉäªÉ®úäÆ ¨ÉäÆ ‡SÉxiÉɨÉhÉÒ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ EòÒ EòilÉ<Ç ´ÉMÉÇ EòÒ 4 ¡Öò]õ 10 <ÆSÉ >ðÄSÉÒ {ÉsɺÉxÉ |ɇiɨÉÉ ‡´É®úÉVɨÉÉxÉ ½þè, ‡ºÉ®ú Eäò >ð{É®ú ºÉ{iÉ¡òhÉɴɇ±É ½þè* ªÉ½þ |ɇiɨÉÉ BEò Bä‡iɽþɇºÉEò |ɇiɨÉÉ ½þè, VÉÉä ‡Eò ®úSÉxÉÉ „Éè±ÉÒ ºÉä ºÉÉiÉ´ÉÓ +É`ö´ÉÓ „ÉiÉɤnùÒ EòÒ |ÉiÉÒiÉ ½þÉäiÉÒ ½þè, ªÉ½þ |ɇiɨÉÉ nùÉä +xªÉ |ɇiɨÉÉ+ÉäÆ „ÉÒiɱÉxÉÉlÉVÉÒ iÉlÉÉ xÉÆnùÒVÉÒ Eäò ºÉÉlÉ +ÆEò±Éä„´É®ú ºÉä ±ÉMɦÉMÉ BEò ¨ÉÒ±É nùÚ®ú ®úɺÉEÖòhb÷ ºÉä ‡xÉEò±ÉÒ lÉÒ* EòɨÉxÉɪÉäÆ {ÉÚhÉÇ ½þÉäxÉä Eäò EòÉ®úhÉ <ºÉä ‡SÉxiÉɨɇhÉ {ÉÉ„´ÉÇxÉÉlÉ Eäò xÉÉ¨É ºÉä VÉÉxÉÉ VÉÉiÉÉ ½þè* iÉÒxÉ +xªÉ VÉèxÉ ‡nùMɨ¤É®ú ¨ÉƇnù®ú ½þè- xÉ䇨ÉxÉÉlÉ ¨ÉƇnù®ú, +ɇnùxÉÉlÉ ¨ÉƇnù®ú B´ÉÆ ¨É½þÉ´ÉÒ®ú ¨ÉƇnù®ú*

IÉäjÉ {É® ={ɱɤvÉ ºÉÖ‡´ÉvÉÉBäÆ: vɨÉÇ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ, (3 Eò¨É®úä B´ÉÆ BEò ½þÉì±É), ¦ÉÉäVÉxÉ„ÉɱÉÉ - ={ɱɤvÉ xɽþÓ ½þè*

+É´ÉÉMɨÉxÉ Eäò ºÉÉvÉxÉ: ®úä±´Éä º]õä„ÉxÉ - 1 ‡Eò.¨ÉÒ.*
{ɽþÖÆSÉxÉä EòÉ ºÉ®ú±ÉiÉ¨É ¨ÉÉMÉÇ - ¤ÉºÉ B´ÉÆ ]õèCºÉÒ ºÉä´ÉÉ +ɺÉÉxÉÒ ºÉä ={ɱɤvÉ ½þè*

ºÉ¨ÉÒ{ɺlÉ iÉÒlÉÇ IÉäjÉ: ºÉVÉÉänù - 10 ‡Eò.¨ÉÒ.*

‡xÉEò]õiÉ¨É |ɨÉÖJÉ xÉMÉ®ú: ºÉÚ®úiÉ - 95 ‡Eò.¨ÉÒ., ¨É½þÖ+É - 130 ‡Eò.¨ÉÒ., ¤Éb÷ÉènùÉ - 79 ‡Eò.¨ÉÒ.*

|ɤÉxvÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ: =Hò SÉÉ®úÉäÆ ¨ÉƇnù®ú EòÒ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ‡EòºÉÒ BEò |ɤÉÆvÉEò ºÉ‡¨É‡iÉ Eäò +xiÉMÉÇiÉ xɽþÓ ½þè* ¨É½þÉ´ÉÒ®ú ¨ÉƇnù®ú +Éè®ú +ɇnùxÉÉlÉ ¨ÉƇnù®ú Eòɹ`öɺÉÆPÉ Eäò ½þè* ´Éɇ¹ÉÇEò ¨Éä±ÉÉ/=iºÉ´É: ¨É½þÉ´ÉÒ®ú º´ÉɨÉÒ Eäò ¨ÉƇnù®ú ºÉä C´ÉÉ®ú ´ÉnùÒ 1 EòÉä VɱɪÉÉjÉÉ EòÉ VÉÚ±ÉÚºÉ ‡xÉEò±ÉiÉÉ ½þè* xÉ䇨ÉxÉÉlÉ ¨ÉƇnù®ú ºÉä ¦ÉÉpù{ÉIÉ „ÉÖC±ÉÉ 15 EòÉä BEò VÉÚ±ÉÚºÉ ‡xÉEò±ÉiÉÉ ½þè* ®úɨÉEÖòhb÷ Eäò {ÉÉºÉ ¨ÉÖ‡xÉ SÉ®úhÉ ¤ÉxÉä ½þÖªÉä ½þè, ªÉ½þ VÉÖ±ÉÖºÉ ´É½þÉÄ VÉÉiÉÉ ½þè*