¨ÉvªÉ|Énäù„É
+‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ - ¤É®úɺÉÉåVÉÒ

¸ÉÒ ‡nùMɨ¤É®ú VÉèxÉ +‡iÉ„ÉªÉ IÉäjÉ ´É®úxÉä®ú, ´É®úɺÉÉäÆVÉÒ

{ÉiÉÉ: OÉÉ¨É - ´É®úɺÉÉäÆ VÉÒ, iɽþºÉÒ±É þ- ¨Éä½þMÉÉÆ´É, ‡VɱÉÉ - ‡¦Éhb (¨É.|É.)

¨ÉvªÉ|Énäù„É Eäò VÉèxÉ iÉÒlÉÇ